Висока хотелијерска школа, Београд - Званична интернет презентација - Упис 2016/2017
Упис у школску 2018/2019

СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК

24.07.2018.

Током прва два уписна рока попуњена су сва редовна буџетска места али је остало још 79 слободних места за студенте који плаћају школарину.
Поред наведених слободних места остала су упражњена и два места за буџет по основу посебних мера уписа Владе Републике Србије на која није нико конкурисао у прва два конкурсна рока:
- 1 особа са инвалидитетом
- 1 државњанин Србије који је ове године завршио средњу школу у иностранству

Напомињемо да за упис могу да конкуришу ученици за завршеном средњом школом у трајању од 3 или 4 године.

Пријављивање кандидата је 3. и 4. септембра од 9 до 15 часова.

ВОДИЧ за предају документације на конкурс

16.06.2018.

Погледајте скраћено упутство о документима која се предају на Конкурс за упис.
Пажљиво прочитајте.

Неопходна документа за пријављивање на конкурс

За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа (оригинали и неоверене фотокопије):
• важећи извод из матичне књиге рођених;
сведочанства за сваки разред завршене средње школе;
диплому о положеном завршном (матурском) испиту.
• дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту
Оригинална документа се достављају на увид а фотокопије задржава Школа (и не враћа их!).
Поред ових докумената, кандидат прилаже попуњену ПРИЈАВУ на конкурс коју набавља у Школи.
Кандидат мора да достави на увид и ЛИЧНУ КАРТУ (не треба копија исте) на дан предаје документације.
Уколико конкурише по основу посебних мера уписа, кандидат мора да достави адекватна документа а шта је све потребно објавићемо ускоро.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ЗА УПИС

Кандидати полажу ТРИ испита.
До питања за припрему пријемних испита можете доћи кликом назив предмета у доњем тексту.
Први испит је из страног језика (бира се један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30.

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на тесту је 20.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО полаже се један од следећа четири:

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА обавезно се полаже

ТРЕЋИ испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на овом тесту је 10.

За студијски програм ХОТЕЛИЈЕРСТВО послаже се писмено

За студијски програм РЕСТОРАТЕРСТВО трећи је практични испит из УСЛУЖИВАЊА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
 • организација и техника радних процеса
 • култура опхођења и понашања
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције

За студијски програм ГАСТРОНОМИЈА последњи је практични испит из КУВАРСТВА.
Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој):

 • лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став
  Под приступом и ставом се подразумева како се кандидат односи према радном месту / простору где обавља практични задатак, затим положај тела, однос према алату, намирницама, прелазак на следећу радну операцију.
 • организација и техника радних процеса
 • препознавање животних намирница и њихова примена
 • опште вештине на радном месту
 • завршни радови и операције
  Под завршним радовима и операцијама се подразумева како се кандидат односи према радном месту на коме је претходно обављао радне операције, како је поспремио иза себе намирнице, алате, радне даске и друго посуђе које је користио, хигијенски став и поштовање HACCP.

За практични испит из КУВАРСТВА кандидати треба да понесу униформу. Уколико је немају, школа ће им исту обезбедити за овај испит.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила:

I Општег успеха из средње школе кojи се вреднује и израчунава у бодовима, на следећи начин:
Саберу се просечне оцене за сваки разред (које су наведене на сваком сведочанству) и добијени збир се помножи са два.
Уколико је на сведочанству просечна оцена написана са више децимала, врши се заокруживање на две децимале.
По овом основу кандидат може остварити највише 40 бодова.

II Успеха на пријемном испиту кojи се вреднује у бодовима оствареним решавањем три теста:
- за тест из страног језика од 0 до 30 бодова,
- за други изборни предмет од 0 до 20 бодова и
- за практични испит или тест информисаности од 0 до 10 бодова.
По овом основу кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из тог предмета и за њега добија максимални број бодова.

На основу наведених мерила добија се укупан број бодова (највише 100) који служи као критеријум за формирање РАНГ ЛИСТЕ кандидата.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
 
. . . . . . . . .
© 2018 Висока хотелијерска школа струковних студија, Кнеза Вишеслава 70, 11030 Београд. Сва права задржана.